Veiligheid voorop

BVB Logistics werkt volgens de ADR Wetgeving en de chauffeurs bezitten hun ADR Certificaat. In de ADR staan de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg die staan omschrijven in een Europese overeenkomst. ADR staat voor Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route. Het ADR is onderdeel van de Nederlandse VLG (reglement voor het Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen). De Wet vervoer gevaarlijke stoffen vormt de basis van de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Volgens de ADR is een transportbedrijf dat gevaarlijke stoffen vervoert verplicht om een veiligheidsadviseur aan te stellen. Bij BVB Logistics hebben wij een gekwalificeerde veiligheidsadviseur in huis. De expertise van deze veiligheidsadviseur kan door derden worden ingezet op inditiele basis, bijvoorbeeld bij vragen over ADR Wetgeving en bij het opstellen van een ADR jaarverslag. Daarin staat hoe de ADR regelgeving is toegepast binnen de desbetreffende transportonderneming.